judaismus v době poexilní, helénské a rabínské

21. ledna 2010 v 16:13 | lenicka |  judaismus
Otázka č. B 50

Pokračujeme v dějinách judaismu: od návratu z babylónského exilu a výstavby Druhého chrámu, přes reformy proroka Ezdráše a Makabejské války, až ke zboření Chrámu a ustanovení kánonu Tanachu a Talmudu (o těch budu podrobněji psát v dalším článku).


Poexilní zrání judaismu
- vznik synagog (dům modlitby a studia posvátných knih)
- budování Druhého chrámu od r. 537 př.l. (zasloužili se o to guvernér Zerubábel, velekněz Jóšua, proroci Ageus a Zacharjáš)
- chrám už nepatřil vládnoucí dynastii, ale lidu
- neměli krále, pouze nejvyššího kněze a guvernéra
- eschatologické očekávání spásy/záchrany, posledního soudu a nového stvoření, očekávání Mesiáše - spravedlivého krále
- rozšíření eschatologického vykoupení i na jiné národy - myšlenka proselytismu
- zpožďování eschatonu vedlo k posílení autority zákonického a rituálního typu
- roste důležitost kněžské tradice (Leviticus) - rituální předpisy, rituální čistota
- prvky judaismu: sabat, obřízka, předpisy o jídle, sexuální zákazy, veřejné pokání za hříchy (Jom kippur) …
- boj s kenaanským kultem a zoroastrismem
- reformy proroka Ezdráše (458 př.l.): snaha o vnitřní konsolidaci národa, opevnění Jeruzaléma - zisk samosprávy, urovnání sociálních protikladů (odpuštění dluhů), snaha o kultickou a rasovou čistotu (poslal pryč nežidovské ženy, zákaz sňatků s ne-židy)
- důležitost studia a výkladu posvátných textů, funkce zákoníků (znalců Zákona)

Judaismus v době helénismu
- za Ptolemaiovců náboženská tolerance, řecký ideál demokracie - snaha zrušit oddělení židů a ne-židů
- Seleukovci (od 198 př.l.) (Antiochus IV. Epifanés): zbožštění vládce, znesvěcení oltáře v Chrámu, zákaz světit sabat a dodržovat rituální předpisy, zřizování Diových oltářů - náboženský konflikt
- kněz Matatjáš zabil modloslužebníka - začátek Makabejské války
- válku podporovaly skupiny "zbožných" (chasidim)
- Juda Makabejský osvobodil Judsko, r. 165 př.l. byl znovu vysvěcen Chrám (chanuka), byla garantovaná náboženská autonomie
- saduceové = helenizovaní židé, chrámoví kněží (odvozovali svůj původ od kněze Sádoka), spojili se s Makabejskou, později Hasmoneovskou dynastií; důraz na ústní tradici a chrámový kult, kosmopolitní, jejich vliv upadl po zboření Chrámu
- farizeové = "oddělení" (vydělili se z hnutí chasidim), důraz na dodržování předpisů, víra ve vzkříšení, anděle a démony
- Jan Hyrkanos I., syn Šimona Makabejského, založil dynastii Hasmoneovců (král je současně nejvyšší kněz)
- ve 3. st. př.l. se od jeruzalémského kultu odloučili Samaritáni
- 2. st. př.l. - vznik apokryfů, vznik sekty essénů (vznikli z hnutí chasidim)
- personifikace Moudrosti božského původu (chochma), některé školy ji povýšily na zprostředkovatelku Zjevení
- egyptská diaspora: dialog s řeckou filosofií (stoikové, Platón)
- rozvoj apokalyptického myšlení (zvl. u sekty essénů, později u křesťanů)
- postava Satana jako princip Zla, umírněný dualismus (vliv Persie?); v eschatologické bitvě Jahve porazí Satana a smrt
- učení o posledním soudu a vzkříšení těla: od 2. st. př.l., knihy Ezdráš, Henoch, Báruch, Daniel; farizeové
- mesiášské očekávání: spravedlivý král nebo kněz (v kumránských svitcích jsou 2), bude vládnout 1000 let, nebude hřích ani smrt, potom se svět vrátí "na počátek"/k Bohu

Rabínský judaismus a život v diaspoře
- první revolta proti Římanům (66-70 n.l.): zboření Chrámu
- druhá revolta (115-118 n.l.): zničení egyptské diaspory
- třetí revolta (132-135 n.l., Bar Kochba): od té doby žili v diaspoře
- farizeové: kanonizace Tanachu na synodě v Javne/Jamnii
- negativní zkušenosti s Helény ukončily univerzalistické tendence; přimknutí k Zákonu a konec eschatologického a mesiášského očekávání; apokalyptická literatura nahrazena židovskou mystikou
- vznik apokryfních knih (4. kniha Makabejská, Žalmy Šalomounovy ad.)
- kodifikace Mišny (2. st.) a Babylonského a Jeruzalémského talmudu
- nomismus smlouvy (covenantal nomism, výraz dle J. Collinse): zdrojem práva je vztah Boha k Izraeli

Prameny
Eliade, M. 1995. Dějiny náboženského myšlení I, II. Praha: Oikoymenh
Balabán, Milan. 1994. Bojovníci a trpitelé. Brno: EMAN
Collins, J. J. "Israel." In: Johnston, S. I. (ed.) 2004. Religions of the Ancient World.

 


Komentáře

1 ByronErabs ByronErabs | E-mail | 9. června 2017 v 1:10 | Reagovat

gastrocnemius frost itch angioma venosum racemosum large saphenous vein cambium layer bracing flexion crease  <a href=http://www.tee-2-green.com/aties/cheap-chewbacca-costume>http://www.tee-2-green.com/aties/cheap-chewbacca-costume</a>  Emmet intumesce familial hypobetalipoproteinemia

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.