Tanach

21. ledna 2010 v 17:22 | lenicka |  judaismus
Otázka č. B 51

Tanach je název pro židovskou "bibli". Slovo Tanach je vlastně zkratkou tří oddílů této knihy, které se jmenují Tóra, Proroci (hebrejsky Neviim) a Spisy (Ketuvim). Odpovídá křesťanskému Starému zákonu, jen je trochu jinak uspořádaná. V tomto článku se dozvíte, kdy Tanach vznikal a jaké knihy jsou v něm obsažené.


Obsah a kánony
- Tanach skládá se z Tóry/Pentateuchu, Proroků a Spisů
- obsahuje 39 knih, napsané v hebrejštině (s výjimkou krátkých částí v aramejštině)
- Septuaginta = verze 70 učenců, první řecký překlad Tanachu, vznikla v Alexandrii (Tóra ve 3. st. př.l., zbytek během 2. a 1. st. př.l.)
- "palestinský kánon" vypracoval rabi Jochanan ben Zakkai a jeho nástupci Gamaliel II. a Eleazar ben Azaria, stanoven na synodě v Javne/Jamnii na konci 1. st. n.l.
- apokryfy= knihy, které nejsou zahrnuté v kánonu Tanachu, ale jsou částí Septuaginty: Tobijáš (vznik v době poexilní), Júdit (vznik v 2./1. st. př.l.), Kniha moudrosti (vznik v 1. pol. 1. st. př.l. v Alexandrii), Sírachovec (vznik kol. 185 př.l. v Jeruzalému), Knihy Makabejské I. vznikla 104-63 př.l., II. vznikla 124-104 př.l., jde o přepis knihy historika Jasona z Kyrény, řecky, poprvé termín "judaismus")
- pseudoapokryfy/vnější knihy: byly vytvořeny v prostředí židovských sekt, nejsou součástí žádného kánonu, i když se odvolávají na známé osobnosti, např. Převzetí Mojžíšovo, Závěti dvanácti patriarchů, Henoch, Jubilea...

Doba vzniku
- nejstarší část: Debořina píseň (Soudců 5, asi 1125 př.l.), dále některé žalmy
- 11. st. př.l. (doba Davidova království): vzniká "dvorní kronika", obsažena v knihách Samuelových a Královských
- 10. -9. st. př.l. zapsán jahvistický pramen (podle "teorie dokumentů" Julia Wellhausena), vznikl v Judském (jižním) království, obsažen v Pentateuchu, Jozue a Soudců, čtivé vyprávění (stvoření, ráj, potopa, Abrahám, vyvedení z Egypta atd.), univerzalismus
- asi v 8. st. př.l.: vzniká elohistickýpramen v severním Izraelském království, obsažen v 1.,2.,3. a 4. knize Pentateuchu, soustřeďuje se jen na dějiny Izraele, bůh je vzdálený a záhadný (sděluje vůli skrze sny, anděly...), úcta k Mojžíšovi
- 8. st. př.l.: vzniká Ozeáš, Amos, Abdiáš(?), Micheáš, začínají vznikat Přísloví
- 7. st. př.l.: vzniká Nahum, Abakuk, Sofoniáš
- kol. 622 př.l. vzniká nejstarší část Deuteronomia (Dt 12-26)
- 568-400 př.l. vzniká "kněžskýkodex", autoři = kněží jeruzalémského chrámu, soubor kultovních předpisů; "kniha zákona" byla rozšířena o tradici patriarchů a exodu; vzniká "kněžský spis" (Leviticus) - předpisy rituální čistoty
- 2. pol. 6. st. př.l. (doba exilu a poexilní): vznik knih Deuteronomium, Jozue, Soudců, Samuelových a Královských v dnešní podobě (většinou ze starších pramenů); vzniká Jeremiáš, Ezechiel, Ageus, Zachariáš, Joel
- 5. st. př.l.: vzniká část Žalmů (Ž 93-99), Jonáš, Job, Malachiáš
- kol. 400 př.l. (doba proroka Ezdráše): redakce Pentateuchu a Kronik
- 4. st. př.l.: vzniká Rút, Ezdráš a Nehemjáš, Joel, redakce knihy Přísloví, Zachariáš a Písně písní
- 3. st. př.l.: vznik knihy Kazatel
- 2. st. př.l.: vznik knih Ester, Daniel, redakce Barucha

Tóra/Pentateuch
- tóra = návod, učení, zákon
- Pentateuch = 5 knih Mojžíšových: Berešit/Genesis, Šemot/Exodus, Va-jikra/Leviticus, Bemidbar/Numeri, Dvarim/Deuteronomium
- Berešit(na počátku): pradějiny lidstva, dějiny patriarchů
- Šemot (jména): vysvobození z Egypta, cesta pouští, smlouva + Desatero na Sinaji
- Va-jikra (a on zavolal): kněžská tradice, rituální předpisy
- Bemidbar (na poušti): cesta pouští, zákonodárné doplňky Exodu a Levitiku
- Dvarim(slova) = mišne Tora (opakování Tóry): 3 Mojžíšovy proslovy (aktualizuje Mojžíšovo náboženství)

Proroci (neviim)
- velcí proroci: knihy Jozue, Soudců, Samuelovy, Královské, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel
- 12 malých proroků: Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš
- Jozue: obsazování Kanaanu, vznikla z více tradic
- kniha Soudců: dějiny doby 12.-11. st. př.l., jednotliví soudci
- Samuelovyknihy: příběh Samuela, zřízení monarchie (Saul, David) (doba 11.-10. st. př.l.)
- Královskéknihy: Šalamoun, rozdělení království, prorok Elijáš, král Achab, Ezechiáš, Manase, Amon, Jóšiáš - reforma (2 Kr 22-23) (doba: od 10. st. do 586 př.l.)
- proroci severního králoství: Amos, Ozeáš
- Izajáš: kniha se dělí na 3 části (Proto-Izajáš kap. 1-39, Deutero-Izajáš kap. 40-55, Trito-Izajáš kap. 56-66), vznik od konce 8. st. do 4. st. př.l.., druhá část v exilu, třetí po exilu
- Micheáš: prorok působil na konci 8. st. př.l., text knihy je složený z několika vrstev, které pocházejí z 8.-3. st. př.l.
- Sofoniáš: doba před Jóšiášovou reformou (pol. 7. st. př.l.), prorokuje příchod "Pánova dne"
- Nahum: týká se pádu Ninive (612 př.l.)
- Jeremiáš: prorok působil za vlády Jóšiáše, Joakima a Sidkiáše (626-586 př.l.), varuje před pádem Judska; odhaluje podstatu hříchu jako vzdálení od Boha a jeho příkazů
- Abakuk: 7./6. st. př.l., zabývá se zlem v dějinách
- Baruch: prorok žil v době jako Jeremiáš, ale konečná redakce knihy je kol. 200 př.l., popisuje kontakty mezi židy v Jeruzalému a v diaspoře
- Ezechiel: kniha napsána v babylonském zajetí (popisuje nový chrám jinak, než později vypadal), hlásá osobní zodpovědnost
- Ageus: hlásal obnovu po návratu z exilu (r. 520 př.l.), snaha dokončit stavbu chrámu
- Zachariáš: prorok vystoupil 520-518 př.l., eschatologická proroctví (světský a kněžský Mesiáš), deutero-Zachariáš (anonymní výroky, např. o tajemné probodené postavě)
- Malachiáš: napsána v 5. st. př.l., volá levity k řádné službě
- Joel: liturgický text, líčí apokalyptický "den Páně", výzvy k půstu
- Abdiáš: proti Edomitům, neznámá doba
- Jonáš: lidová satira

Spisy (ketuvim)
- Žalmy, Přísloví, Job, Píseň písní, Rút, Pláč Jeremiášův, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemjáš, Kroniky)
- pět svátečních svitků (Chameš megilot): předčítají se v synagoze o svátcích (Píseň písní - Pesach, Rút - Šavuot, Pláč - Tiša be-av, Kazatel - Sukot, Ester - Purim)
- Žalmy: 150 písní, vznik od nejstarších dob, jahvistické Ž 3-41, elohistické Ž 42-83, stupňové/poutní Ž 120-134 (z doby 1. chrámu), Ž Jahveho krále 93-99 (z doby po exilu), kodifikace v Jamnii (90 n.l.)
- Ezdráš a Nehemjáš: návrat z exilu, stavba chrámu a hradeb, reformy
- Pláč Jeremiášův: týká se pádu Jeruzaléma 586 př.l.
- Rút: proti Ezdrášově reformě (propouštění ne-židovských žen)
- Ester: jádro zapsáno v 5. st. př.l., kodifikace kol. 150 př.l., v řecké verzi jsou vynechávky (nepřátelství k pohanům), zdůvodnění vzniku svátku Purim
- Jób: konec 5. st. př.l., otázka utrpení
- Přísloví: vznik od 8. do 4. st. př.l.
- Kazatel: vznikla ve 3. st. př.l.; odráží otřes způsobený zhroucením učení o odplatě za činy - Boží činy jsou nevysvětlitelné, snaha je marná, hédonismus, pesimistický racionalismus
- Píseň písní: stará látka, zapsána asi v pol. 4. st. př.l.
- Daniel: vznik ve 2. st. př.l., výraz Syn člověka (užíváno pro izraelský lid v okamžiku jeho eschatologického triumfu)
- knihy Kronik: tvoří celek s knihami Ezdráš a Nehemjáš, doplněk knih Samuelových a Královských, vznik kol. 300 př.l., teologizace dějin (doba od Adama do Kýrova ediktu - 538 př.l.)

Prameny
Ryšková M., Schrötter J., Deml Z., Kašpárek K. 1991. Stručný úvod do Písma svatého. Starý zákon. Praha: Scriptum
Newman Jaakov, Sivan Gavriel. 1998. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer
Wikipedie

 


Komentáře

1 cialis cialis | E-mail | Web | 24. dubna 2015 v 11:22 | Reagovat

Hello!
<a href="http://cialis3cheap.com/">cheap cialis</a> , <a href="http://www.order3cialisonline.com/">cialis</a> ,

3 discount discount | E-mail | Web | 8. července 2015 v 23:13 | Reagovat
4 viagra_samples viagra_samples | E-mail | Web | 10. července 2015 v 15:02 | Reagovat
5 viagra viagra | E-mail | Web | 22. září 2015 v 11:31 | Reagovat
6 cialis cialis | E-mail | Web | 17. listopadu 2015 v 13:01 | Reagovat
7 BillyMon BillyMon | E-mail | Web | 3. března 2017 v 14:00 | Reagovat

wh0cd314708 <a href=http://buyviagraonline2017.com/>viagra online</a>

8 JerryJaf JerryJaf | E-mail | Web | 3. července 2017 v 2:19 | Reagovat

qoq3qjrmz3eww62vfn

<a href="http://google.us">google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

qcxbvsyy9c9m7o5zza

9 Spotloan Spotloan | E-mail | Web | Sobota v 15:20 | Reagovat

loan <a href="https://loan.us.org">payday loan companies</a> loan <a href=https://loan.us.org>easy cash payday loan</a>

10 Payday Loan Payday Loan | E-mail | Web | Sobota v 22:02 | Reagovat

online personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> payday advances online <a href=https://personalloansonline.us.org>best personal loans</a>

11 Speedy Cash Speedy Cash | E-mail | Web | Dnes v 2:09 | Reagovat

loans with no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">quick loans no credit check</a> quick loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loans no credit check</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Děkuji za návštěvu mé zahrádky.
Než odejdete, napište prosím názor/komentář/vzkaz.
Mějte se pěkně a někdy zase přijďte.
...
..
.